Rapport över finansiell ställning

Belopp i Tkr 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 65 616 65 616

65 616 65 616
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 39 522 37 634
Byggnader för uthyrning 91 487 94 813
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 257 2 166
Inventarier, verktyg och installationer 405 360 293 856
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 155 871

538 781 429 340
Andelar i joint venture 415
Fordringar hos joint venture 2 800
Uppskjuten skattefordran 19 224 15 892
Summa anläggningstillgångar 626 836 510 848
Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 16 822 15 531
Färdiga varor och handelsvaror 4 024 3 999
Pågående arbeten för annans räkningen 3 874 8 638

24 720 28 168
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 80 725 113 632
Fordringar hos joint venture 18 000
Skattefodringar 2 156
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 16 940 14 596
Övriga fordringar 15 629 2 444
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 632 10 902

159 574 150 601
Likvida medel 81 973 6 530
Summa omsättningstillgångar 249 775 194 272
SUMMA TILLGÅNGAR 876 611 705 120

EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital

Aktiekapital (20 695 156 aktier) 2 070 2 070
Övrigt tillskjutet kapital 20 275 20 275
Reserver 441 -815
Balanserade vinstmedel / Ansamlad förlust 104 467 83 784
Årets resultat 111 853 102 583

239 106 207 897
Långfristiga skulder

Skulder till moderföretag 147 468 195 467
Skulder till kreditinstitut 65 625
Avsättningar 1 148 1 519
Uppskjutna skatteskulder 41 551 33 130

255 792 230 116
Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 500 12 957
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 22 336 12 617
Leverantörsskulder 61 975 51 983
Skulder till moderföretag 142 647 48 000
Skatteskulder 5 507
Övriga skulder 21 282 21 614
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 123 573 111 653
Avsättningar 2 400 2 776

381 713 267 107
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 876 611 705 120
Gå till toppen av sidan