Rapport över finansiell ställning

Belopp i Tkr2017-12-312016-12-31
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Goodwill 65 616 65 616
  65 616 65 616
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 45 379 39 522
Byggnader för uthyrning 126 660 91 487
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 529 2 2557
Inventarier, verktyg och installationer 517 417 405 360
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 4 890 155
  696 875 538 781
Övriga anläggningstillgångar    
Andelar i joint venture 1 208 415
Fordringar hos joint venture 2 300 2800
Uppskjuten skattefordran 21 988 19 224
  25 496 22 439
Summa anläggningstillgångar 787 987 626 836
Omsättningstillgångar    
Varulager m m    
Råvaror och förnödenheter 23 644 16 822
Färdiga varor och handelsvaror 4 075 4 024
Pågående arbeten för annans räkningen 10 648 3 874
  38 367 24 720
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 138 782 80 725
Skattefodringar 3 022 2 156
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 11 766 16 940
Övriga fordringar 8 974 15 629
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 489 27 632
  194 033 159 574
Likvida medel 53 81 973
Summa omsättningstillgångar 232 456 249 775
SUMMA TILLGÅNGAR 1 020 440 876 611

EGET KAPITAL OCH SKULDER
   
Eget kapital    
Aktiekapital (20 695 156 aktier) 2 070 2 070
Övrigt tillskjutet kapital 20 275 20 275
Reserver 493 441
Balanserade vinstmedel / Ansamlad förlust 134 420 104 467
Årets resultat 114 809 111 853
  272 067 239 106
Långfristiga skulder    
Skulder till moderföretag 99 467 147 468
Skulder till kreditinstitut 83 125 65 625
Avsättningar 932 1 148
Uppskjutna skatteskulder 51 142 41 551
  234 666 255 792
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 69 625 7 500
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 8 801 22 336
Leverantörsskulder 56 099 61 975
Skulder till moderföretag 196 000 142 647
Övriga skulder 20 800 21 282
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 160 082 123 573
Avsättningar 2 300 2 400
  513 707 381 713
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 020 440 876 611
Gå till toppen av sidan