Rapport över kassaflöden

Belopp i Tkr20172016
     
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster 146 901 143 074
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 109 722 68 858
Betald skatt -2 949 -10 611
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 253 674 201 321
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -13 647 3 448
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -50 085 18 648
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 65 969 31 946
Kassaflöde från den löpande verksamheten 255 911 255 363
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -277 996 -209 379
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 9 833 31 506
Kassaflöde från investeringsverksamheten -268 163 -177 873
Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån 50 000 75 000
Utnyttjad checkkredit 37 125 -12 957
Förändring andra långfristiga tillgångar -293 -3 215
Amortering av låneskulder -55 500 -49 875
Utbetalda koncernbidrag -101 000 -11 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -69 668 -2 047
Årets kassaflöde -81 920 75 443
Likvida medel vid årets början 81 973 6 530
Likvida medel vid årets slut 53 81 973
Gå till toppen av sidan