Rapport över kassaflöden

Belopp i Tkr 2016 2015Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 143 074 130 714
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 68 858 61 869
Betald skatt -10 611 -25 904
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 201 321 166 679
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 3 448 -7 119
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 18 648 -41 973
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 31 946 9 704
Kassaflöde från den löpande verksamheten 255 363 127 291
Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -209 379 -146 710
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 31 506 27 471
Återbetalning från moderföretag 0 33 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -177 873 -86 239
Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 75 000 243 467
Utnyttjad checkkredit -12 957 12 957
Förändring andra långfristiga tillgångar -3 215
Amortering av låneskulder -49 875 -362 000
Utbetalda koncernbidrag -11 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 047 -105 576
Årets kassaflöde 75 443 -64 524
Likvida medel vid årets början 6 530 71 054
Likvida medel vid årets slut 81 973 6 530
Gå till toppen av sidan