Rapport över totalresultat

Belopp i Tkr20172016
Nettoomsättning 779 111 797 304
Kostnad för sålda varor -540 505 -564 196
Bruttoresultat 238 606 233 108

Försäljningskostnader
-36 457 -33 710
Administrationskostnader -45 376 -41 082
Övriga rörelseintäkter 3 318 943
Rörelseresultat 160 091 159 259
Resultat från finansiella poster    
Finansiella intäkter och liknande resultatposter 428 250
Finansiella kostnader och liknande resultatposter -14 116 -16 611
Andel i joint ventures resultat 498 176
Resultat före skatt 146 901 143 074

Skatt på årets resultat
-32 092 -31 221
Årets resultat 114 809 111 853
Övrigt totalresultat    
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat    
Årets omräkningsdifferenser 52 1 256
Årets övriga totalresultat 52 1 256
Årets totalresultat 114 861 113 109
     
Resultat per aktie, kr 5,55 5,40
Antal aktier 20 695 156 20 695 156
Gå till toppen av sidan