Rapport över totalresultat

Belopp i Tkr 2016 2015
Nettoomsättning 797 304 738 999
Kostnad för sålda varor -564 196 -520 889
Bruttoresultat 233 108 218 110

Försäljningskostnader
-33 710 -31 228
Administrationskostnader -41 082 -37 863
Övriga rörelseintäkter 943 929
Övriga rörelsekostnader -584
Rörelseresultat 159 259 149 364
Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter och liknande resultatposter 250 183
Finansiella kostnader och liknande resultatposter -16 611 -18 698
Andel i joint ventures resultat 176 -135
Resultat före skatt 143 074 130 714

Skatt på årets resultat
-31 221 -28 131
Årets resultat 111 853 102 583
Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

Årets omräkningsdifferenser 1 256 -1 041
Årets övriga totalresultat 1 256 -1 041
Årets totalresultat 113 109 101 542Resultat per aktie, kr 5,40 4,96
Antal aktier 20 695 156 20 695 156
Gå till toppen av sidan