Ledningens arbete

Skriftliga VD-instruktioner reglerar verkställande direktörers ansvar och befogenheter gentemot styrelser. På koncernnivå utövas kontroll och styrning främst med hjälp av finansiella rapportsystem och genom styrelsearbete i dotterbolagen. På dotterbolagsnivå utövas ledningens kontroll och styrning bland annat med hjälp av certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö samt skriftliga attest- och beslutsordningar.

Bolagets revisorer granskar årligen den interna kontrollen som påverkar årsredovisningen, bokslutet 31 december samt årsredovisningen.

Då verksamheten bedrivs i dotterbolag är personerna i Nordic Modulars ledning samtidigt verksamma i ett eller fler av dotterbolagen.

Moderbolagets organisation består av tre anställda, varav två i ledningen.

Ledningen består av VD, finanschef, VD i Flexator samt VD respektive marknadschef i Temporent. Moderbolagets finans­chef är samtidigt VD i Nordic Modular Leasing. Ledningen svarar för frågor inom finans, samordning av dotterbolagens verksam­heter, strategi och affärsutveckling 

Gå till toppen av sidan