Flexator

Flexator projekterar, tillverkar och säljer verksamhetslokaler i modulbyggnader baserade på standardiserade byggsystem. Användningsområdet kan vara allt från enkla byggbodar till avancerade skolor, förskolor, student- och äldreboenden. Kunderna utgörs huvudsakligen av kommuner, landsting och stora företag i Sverige.

Flexator

Kundanpassade modulbyggnader

En del av verksamheten är kundanpassade modulbyggnader, som säljs nyckelfärdiga som totalentreprenader till fast pris mot betalningsplan. Vanligast är köp, men om kunden föredrar operationell leasingfinansiering säljs byggnaden till Nordic Modular Leasing som sedan leasar ut den till kunden. Kunderna är företrädesvis kommuner och storföretag.

Kataloghus

Många alternativ erbjuds genom de färdigprojekterade så kallade kataloghusen som finns i ett antal olika varianter för olika verksamhetsbehov. Den som vill låta bygga en villa vänder sig vanligen till en husfabrikant, som kan visa hur de olika hustyperna ser ut och vad de kostar. Det gör husköpet enkelt och kostnadsbesparande för konsumenten. Flexator erbjuder motsvarigheten i sina kataloghus, som är yrkesbyggnader för professionella kunder.

Standardmoduler och bodar

Den andra delen av verksamheten avser standardmoduler och bodar, som kontraktstillverkas efter kundens anvisningar och levereras vid fabriksgrinden mot fast pris.

Kunderna utgörs av uthyrningsföretag som exempelvis Temporent, Cramo och Stavdal.

Inriktning:

  • Industritillverkade flyttbara yrkesbyggnader med högsta möjliga prefabriceringsgrad
  • Fokus på kataloghus, som är egenutvecklade byggnader med kostnadsfördelar för skola, förskola, kontor och boende
  • Betalningssäkra kunder inom offentlig förvaltning och storföretag
  • Processutveckling enligt leanmetodiken

Fördelar med modulbaserat byggande

Flexibilitet – Modulbyggnader kan enkelt placeras om, omdisponeras eller utökas. På platser eller orter med låg efterfrågan på lokaler ger det möjlighet att finna avsättning för lokaler som inte längre behövs i kundens verksamhet.

Tidsbesparande – Byggmetoden medger att förberedelserna på plats kan genomföras parallellt med tillverkningen av modulerna. Tillverkningen i fabriksmiljö sker samordnat enligt en välutvecklad metodik som karakteriseras av korta ledtider.

Kostnadsbesparande – En industrialiserad tillverkningsprocess inomhus kan optimeras och blir effektivare än konventionella byggnadsmetoder. Särskilt projektering, arbetsmetoder, materialhantering och inköp kan effektiviseras.

Kvalitet – Produktionsförloppet är överblickbart och kontrolleras av tillverkaren i samtliga produktionssteg. Ett kontinuerligt förbättringsarbete stärker kvalitén, som påverkas endast marginellt av väderförhållanden och andra externa faktorer på byggplatsen.

Utvecklingen under 2017

Annebergsfabrikens orderingång var ojämn med utdragna affärsprocesser, komplicerade tillståndsprövningar och försenade bygglov. Det senare ledde till en lageruppbyggnad av färdigställda huskroppar i slutet av året för utleverans under 2018. Ett omfattande arbete gjordes för att effektivisera produktionsprocessen, vilket väntas bära frukt under 2018 och framåt. Målet för produktmixen uppnåddes med 2/3 kataloghus och produktionstakten var hög under året, men omsättningen sjönk ändå till 274 mkr (309).

Gråbofabriken gick för högvarv under hela året. Efterfrågan på byggbodar sjönk, men produktionen av uthyrningsmoduler åt Temporent ökade. Omställning skedde för tillverkning av Temporents nya generation av modulsystem, vilket tyngde
lönsamheten. Omsättningen steg till 222 mkr (180).

Flexators samlade orderingång uppgick till 446 mkr (486) och orderstockens värde vid utgången av året uppgick till 244 mkr (254).

Flexators samlade omsättning minskade till 489 mkr (517) och
EBITDA sjönk till 25 mkr (34).

Webbplats

Gå till toppen av sidan