Marknad och kunder

Företaget är en ledande aktör i Norden inom produktion, försäljning och uthyrning av lokaler i modulbyggnader.

Nordic Modular - Flyttbara byggnader åt professionella kunder

Delmarknader

Marknaden för modulbyggnader är uppdelad i olika delmarknader beroende på upplåtelseform och användningsområde. Gruppen verkar inom flera av dessa delmarknader genom dotterbolag. Sverige är huvudmarknaden, men viss verksamhet bedrivs även i Norge, Danmark och Finland.

Temporent hyr ut temporära moduluppställningar med främsta inriktning på kontor, skola och förskola. Modulsystemen är sofistikerade och erbjuder kunderna fördelar framför konkurrerande produkter på marknaden. Kunderna utgörs främst av kommuner och större företag.

Flexator tillverkar och säljer allt från permanenta yrkesbyggnader av avancerad karaktär till enklare bodar. Fokus är på egenutvecklade flyttbara byggnader med kostnadsfördelar för kunderna. Användningsområdena omfattar allt från byggbodar till flyttbara byggnader av hög kvalitet för kontor, äldreboenden, skolor och förskolor. Kunderna är främst kommuner, landsting och större företag. Flexator tillverkar även de moduler som Temporent hyr ut.

Nordic Modular Leasing erbjuder Flexators svenska kunder möjlighet att under vissa premisser långtidshyra flyttbara byggnader. Byggnader på leasingavtal som kunder säger upp hyrs ut på nytt eller säljs begagnade till nya kunder. Kunderna utgörs främst av kommuner. Genom dotterbolaget Hagtornet Modul AB och intressebolaget Ungabostäder Haninge AB bedrivs uthyrning av tillfälliga bostäder i smålägenheter.

Drivkrafter

Omkring tre fjärdedelar av Nordic Modulars omsättning härrör från den offentliga sektorn vars lokalbehov i stor utsträckning styrs av demografiska faktorer, såsom migration, förändringar i barnafödandet och ökande andel äldre i befolkningen. Variationen är större på lokal nivå än på nationell nivå. På företagssidan styrs efterfrågan främst av konjunkturen.

Efterfrågan på hyreserbjudanden växer trendmässigt drivet av ökade krav på flexibilitet och allt kortare framförhållning i bedömningen av framtida lokalbehov.

Ökade krav på kapitalrationalisering i företag gör det också alltmer intressant att styra från fasta till rörliga kostnader, liksom besparingar i offentlig sektor som ofta leder till att man föredrar rörliga utgifter i stället för större investeringar.

Flexators erbjudande innebär flera fördelar framför traditionell byggteknik. Flyttbarheten säkrar byggnadernas värde och möjliggör leasing. Kostnadsfördelarna i standardiserade modulbyggnader, benämnda kataloghus, möjliggör också många projekt som annars inte skulle realiseras på kommersiella grunder.

Konkurrenter

Temporents konkurrenter är framför allt Expandia, Cramo Adapteo, Ramirent Temporary Space och Indusgruppen.

Flexator konkurrerar ofta med byggmästare om traditionella totalentreprenader för stationära byggnader. Moelven Byggmodul är den främsta konkurrenten inom flyttbara byggnader.

Nordic Modular Leasing konkurrerar inte med likvärdiga erbjudanden, utan snarare med vanlig långivning och enstaka finansbolag som erbjuder finansiell leasing. I viss mån kan finländska Parmaco anses konkurrera i Sverige med sina långvariga hyresavtal gällande nyproducerade byggnader.

Utvecklingen under 2017

På nytt visade vår affärsmodell styrka och Nordic Modular Group gjorde sitt bästa resultat hittills. Nettoomsättningen sjönk visserligen men EBITDA ökade.

Vi gynnades av återigen av de underliggande demografiska drivkrafterna och den starka konjunkturen. Nedgången inom marknaden för försäljning av nyproducerade bostäder hann aldrig få genomslag i produktionsledet under året. Vi kunde därför koncentrera oss på att effektivisera våra arbetssätt och skapa resurser för att möta den starka efterfrågan.

Temporent utgör koncernens draglok och utvecklingen för den verksamheten gick som på räls under 2017. Det uthyrda beståndet växte samtidigt som uthyrningsgraden steg och hyresintäkterna ökade. Omfattande investeringar gjordes samtidigt i utökning av uthyrningsbeståndet.

Inom Flexator sjönk både omsättningen och resultatet. Nedgången förklaras av en svacka i försäljningen, försenade bygglov med senarelagda leveranser som följd, ökat internt arbete med effektiviseringsåtgärder, frysta internpriser och omställning av produktionen i Gråbo. Annebergsfabrikens produktmix var
gynnsam med en hög andel kataloghus. Under slutet av året växte orderstocken till en betryggande nivå, men med en lägre andel kataloghus.

Nordic Modular Leasings orderingång och investeringar i nya hyresobjekt ökade, vilket gjorde att både hyresintäkterna och EBITDA ökade.

Gå till toppen av sidan