Nordic Modular Leasing

Nordic Modular Leasing erbjuder operationell leasing som alternativ till köp för Flexators kunder. Kunderna erbjuds ofta möjlighet att köpa byggnaderna när leasingavtalen löper ut. Kunderna utgörs huvudsakligen av svenska kommuner.

Nordic Modular Leasing

Affärsmodell

Flexator marknadsför operationell leasing som alternativ till köp. Vid affär köper Nordic Modular Leasing byggnaden av Flexator och hyr sedan ut den till kunden. Kunden betalar uppförandet över hyran, medan nedmonteringen debiteras separat. Hyran betalas årsvis i förskott. Avtalen skrivs vanligen för fem år, men många förlängs. Returnerade byggnader säljs i nyckelfärdigt skick alternativs hyrs ut till nya kunder med hjälp av Flexator och Temporent.

Affärsförutsättningar

Nordic Modular Leasing verkar idag huvudsakligen genom Flexators marknadsorganisation. Operationell leasing förutsätter betydande restvärden, vilket kräver viss grad av standardisering och förutsägbar efterfrågan på en andrahandsmarknad.

Inriktning:

  • Betalningssäkra kunder
  • Kundbehov som bedöms ha längre varaktighet än avtalstiden
  • Yrkesbyggnader som möter stabil efterfrågan över tiden
  • Fokus på lokaler för skola och förskola
  • Egen försäljning eller uthyrning av returnerade byggnader

Operationell leasing

Operationell leasing förutsätter att ägarfunktionen i allt väsentligt åvilar uthyraren. Det innebär bland annat ett finansiellt risktagande i restvärdet. För att hantera den risken krävs långvarig erfarenhet, individuell prövning av varje affär och organisation för försäljning av returnerade byggnader.

Nordic Modulars leasingverksamhet startade redan 1978 och de som prövar affärerna har god kunskap om hur marknaden fungerar. Byggnadstyper som bedöms möta en osäker efterfrågan i framtiden åsätts ett lågt restvärde. Andrahandsförsäljningen sker med hjälp av Temporents och Flexators organisationer samt annonsering på den egna webbplatsen modultorget.se.

Uthyrning av smålägenheter

Genom dotterbolaget Hagtornet Modul AB och intressebolaget Ungabostäder Haninge AB bedrivs uthyrning av tillfälliga bostäder i smålägenheter.

Kontakt

Kim Viitanen

Nordic Modular Leasing
VD
Tel: +46 8 590 994 42

Utvecklingen under 2016

Investeringarna i nya leasingobjekt ökade till 27 mkr (18) som en följd av att Flexators ökade försäljning av kataloghus. Order tecknades också med ett sammanlagt investeringsvärde om 51 mkr för leverans under 2017.

Andelen i samriskbolaget Ungabostäder Haninge AB redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Byggnadsarbetena färdigställdes och de 180 lägenheterna inflyttades successivt under det första kvartalet. Därefter har beståndet varit fullt uthyrt. Andelen av bolagets resultat efter skatt bidrog med 192 tkr till finansiella poster.

Hyresintäkterna sjönk till 47 mkr (50) och EBITDA sjönk till 44 mkr (59). Försäljningarna av begagnade hyresobjekt minskade och vinsten från sådana affärer minskade till 2 mkr (12).

Modultorget

Gå till toppen av sidan