Operationell leasing

Det finns inga entydiga kriterier för klassificeringen operationell leasing (hyra i vanligt tal) i motsats till finansiell leasing (vilket kan beskrivas som lån mot säkerhet i egendomen).

Vid operationell leasing betraktas egendomen som tillgång i leasegivarens balansräkning och vid finansiell leasing betraktas den som leasetagarens tillgång. Klassificeringen kan därför medföra långtgående juridiska och ekonomiska konsekvenser för båda avtalsparterna. Exempelvis berörs redovisningsregler, inkomstskatt och mervärdesskatt av klassificeringen.

Vid klassificeringen analyseras dels ägarfunktionen och dels de ekonomiska villkoren.

  1. Om ägarfunktionerna i allt väsentligt åvilar leasegivaren är det fråga om operationell leasing. Åvilar ägarfunktionerna leasetagaren är det fråga om finansiell leasing.
  2. Om den ekonomiska innebörden av avtalet är att äganderätten ska övergå på leasetagaren är det fråga om finansiell leasing. Operationell leasing förutsätter att eventuellt framtida köp sker till marknadsvärde och att leasetagaren inte på något sätt eliminerar den finansiella risken för leasegivaren.

Läs gärna mer om definitioner med mera i länkarna här till vänster och på respektive organs egna webbplatser.

Regler för redovisning av leasingförhållanden

Organen vi hänvisar till här anger hur leasingförhållanden ska redovisas i olika situationer. Som framgår av deras rekommendationer är det ofta en bedömningsfråga hur ett leasingförhållande ska klassificeras.

Länkar till andra webbplatser

Gå till toppen av sidan