Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd baseras på  Redovisningsrådet RR 6:99.
Följande utgör ett bearbetat utdrag ur ESV:s webbplats.

Operationell leasing

Operationell leasing kan liknas vid en vanlig hyressituation. Leasingbolaget står bl a för service, underhåll och försäkringar. Leasingbolaget står även för vissa ekonomiska risker. Vid operationell leasing kan avtalen oftast sägas upp av leasetagaren utan extra kostnad. Vanligtvis är avtalstiden kortare än utrustningens ekonomiska livslängd.

Finansiell leasing

Finansiell leasing liknar i sin renodlade form ett avbetalningsköp. Ett finansiellt leasingavtal innebär i allt väsentligt att leasetagaren åtnjuter de ekonomiska förmåner och bär de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet. Kontraktstiden överensstämmer vanligtvis med objektets ekonomiska livslängd. Leasetagaren binder sig vid utgifter av samma karaktär som följer av upptagande av banklån.

Redovisning

Det faktum att finansiell och operationell leasing skiljer sig åt får konsekvenser för redovisningen. Vid operationell leasing ska avgiften redovisas som en utgift. Någon tillgång eller skuld ska inte tas upp. Vid finansiell leasing redovisas anläggningstillgången och skulden för denna. Leasingavgifterna minskar skulden successivt.

Källa: esv.se

Gå till toppen av sidan