Rådet för Kommunal Redovisning

RKR:s definitioner formuleras enligt följande. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Äganderätten kan, men behöver inte, slutligen övergå till leasetagaren.

Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

RKR anger också en egen grund för klassificeringen. "Om nuvärdet av minimileaseavgifterna överstiger 80 procent av leasingobjektets verkliga värde vid leasingperiodens början redovisas leasingavtalet som ett finansiellt avtal."

Redovisning av finansiell leasing

Leasetagaren skall redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen.

Utgifter som är direkt hänförbara till leasetagarens åtgärder i samband med att ett finansiellt leasingavtal ingås inräknas i objektets anskaffningsvärde.

Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering. Avskrivningar och räntekostnader redovisas i resultaträkningen. Om det inte är säkert att äganderätten övergår till leasetagaren efter avtaltstidens utgång skrivs objektet av helt under leasingperioden. Summan av räntor och avskrivningar är endast undantagsvis samma belopp som periodens leasingbetalningar.

Källa: rkr.se

Gå till toppen av sidan