Rådet för finansiell rapportering

Definitioner

RR6:99 §4 definierar ett finansiellt leasingavtal som "ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ägenderätten kan, men behöver inte, slutligen övergå till leasetagaren."

Ett operationellt leasingavtal definieras som "ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal är ett operationellt leasingavtal."

Klassificering

Av § 7 framgår att "ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det innebär att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett leasingavtal klassificeras som operationellt om det inte innebär att dessa fördelar och risker i allt väsentligt överförs till leasetagaren."

Karaktäristik

Av 9 § framgår exempel på situationer eller villkor som karaktäriserar ett finansiellt leasingavtal:

"a) Leasetagaren äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger förväntat verkligt värde så mycket att det vid leasingtidens början framstår som rimligt säkert att rätten kommer att utnyttjas.

b) Leasingperioden täcker huvuddelen av leasingobjektets ekonomiska livslängd även om äganderätten inte övergår.

c) Nuvärdet av minimileaseavgifterna vid leasingavtalets början är minst i det närmaste lika stort som leasingobjektets verkliga värde.

d) Leasingobjektet är av en så speciell karaktär att endast leasetegaren kan använda objektet utan väsentliga modifieringar."

Andra omständigheter som indikerar ett finansiellt leasingavtal framgår av § 10.

"a) Om leasetagaren enligt avtalet kan säga upp avtalet i förtid får leasetagaren bära de förluster leasegivaren åsamkas på grund av uppsägningen.

b) Vinster och förluster som hänför sig till förändringar av det verkliga värdet av objektets restvärde tillfaller leasetagaren (exempelvis i form av rabatt på leasingavgiften motsvarande större delen av försäljningspriset vid slutet av leasingperioden).

c) Leasetagaren har möjlighet att förlänga avtalet mot en avgift som är väsentligt lägre än en marknadsmässig avgift."

Källa: Rådet för finansiell rapportering/Redovisningsrådets rekommendation 6:99

Gå till toppen av sidan