Temporent

Temporent hyr ut temporära moduluppställningar som uppförs på kundens mark och hyrs så länge behovet varar. Temporent utvecklar själva modulsystemen, som främst används som lokaler för skola, förskola eller kontor. Kunderna utgörs huvudsakligen av kommuner, landsting och stora företag.

Temporent

Erbjudande

Inom varje modulsystem är gränssnittet standardiserat så varje modul kan dockas till varje annan modul inom systemet. I sidled kan modulerna ställas intill varandra och sammankopplas. I höjdled kan modulerna staplas på varandra och på så sätt bilda fler våningsplan. Genom att lägga till eller ta bort enskilda moduler eller hela våningsplan kan lokalytan varieras efter behov. I modulsystemen är installationssystem för el, värme, ventilation, kyla och telefoni integrerade i modulerna. Snabbkopplingar i modulskarvarna förbinder installationerna med varandra.

Temporent erbjuder ett flertal sådana modulsystem för olika ändamål med olika specifikationer och karaktär. Hyresavtalen skrivs på högst tre år i taget.

Inriktning

  • Ändamålsenliga lokaler för främst skola och kontor
  • Kunder med höga krav på bland annat standard, prestanda och service
  • Modulsystem med lång teknisk och ekonomisk varaktighet
  • Ökad penetration för konceptet Temporentlokaler
  • Geografisk breddning inom Norden

Skilda förhållanden i Norden

Sverige

Sverige präglas av många multinationella storföretag inom skog, fordon, verkstad, läkemedel och telekom. Global konkurrens driver fram ett högt utvecklingstempo i företagen. En stor offentlig sektor erbjuder skola och förskola av hög standard. Demografin präglas av påtaglig migration, fluktuerande elevunderlag för skolorna och åldrande befolkning.

Sverige är den ledande marknaden för moduluthyrning i Norden. Största konkurrenterna är Expandia, Cramo Adapteo, Ramirent Temporary Space och Indusgruppen.

Danmark

Danmark har betydligt färre storföretag än Sverige. Handel och jordbruk är viktiga näringsgrenar. Elektronik och bioteknik är växande branscher. Danmark är ett litet tättbefolkat land med kontinental kultur på flera områden, bland annat inom bygg och arkitektur. Europeiska fordonslängder begränsar förutsättningarna för landsvägstransporter. De demografiska drivkrafterna är svagare än i resten av Norden. Migrationen är begränsad och elevunderlaget är mindre fluktuerande än i Sverige. Sammantaget är marknadspotentialen mindre än i övriga Nordiska länder.

Konkurrensen utgörs främst av små boduthyrare som erbjuder enklare produkter respektive modultillverkare som i begränsad utsträckning erbjuder finansiella leasinglösningar. Främsta konkurrenter är Cramo Adapteo, GSV/Bilsby, som alla kan erbjuda både bodar och moduler. Även Expandia har verksamhet i landet.

Norge

Oljeindustrin dominerar näringsstrukturen som gjort ett ganska fattigt land till Europas rikaste på bara några decennier. Norge är ett vidsträckt och glesbefolkat kustland med långa transportvägar. Förutsättningarna för landsvägstransporter begränsas av de långa transportavstånden på dåliga vägar i en mycket kuperad terräng med många tunnlar och andra hinder. Dessutom begränsas fordonslängder och bredder av restriktiva regler. Efterfrågan drivs av ambitiösa planer på utbyggnad av barnomsorgen. Opinionstrycket på offentlig sektor om förbättrad standard inom bland annat skola och barnomsorg är påtagligt. Marknadspotentialen är alltså god, men den besvärliga geografin utgör ett praktiskt hinder för moduluthyrning.

De främsta konkurrenterna är Cramo Adapteo, Expandia, Indusgruppen, Ramirent och Malthus.

Finland

Den finländska marknaden påminner mycket om den svenska och har en industriell struktur med flera multinationella företag inom tung tillverkningsindustri. Demografiska drivkrafter finns med inflyttning mot större städer, men migrationen är ändå begränsad. I Finland, så som i flera av de övriga Nordiska länderna, finns ett stort eftersatt underhåll i byggnadsbeståndet av skolor och förskolor, vilket medför att evakueringslokaler kommer att behövas i samband med ombyggnad och nybyggnad av skolor och förskolor. De främsta konkurrenterna på marknaden är Cramo Adapteo, Parmaco och ett antal mindre lokala aktörer med ett enklare modulbestånd.

Kontakt

Erik Gutenwik

Temporent
VD
Tel: +46 8 590 990 59

Webbplats

Utvecklingen under 2016

Redan vid inledningen av 2016 gick marknaden på högvarv och efterfrågan höll i sig under hela året. Orderingången var hög samtidigt som volymen av avslutade hyresförhållanden var låg, men växande inför 2017.

Trots att Temporents investeringar ökade till 197 mkr (147) och beståndet tillfördes netto 17 000 kvm gjorde bristen på både interna och externa resurser att kapaciteten att till fullo möta den starka efterfrågan begränsades. Försäljningen av begagnade produkter, som görs för att renodla beståndet, ökade under året till den grad att de begagnade produkterna var slutsålda vid utgången av året. Totalbeståndet vid utgången av året var 215 000 kvm med 86 procents uthyrningsgrad.

Den starka efterfrågan drevs främst av ett växande elevunderlag i grundskolan. Efterfrågan var också stor på boende och lokaler för Migrationsverkets verksamhet, men vi avstod sådana affärer beroende både på att vi saknar lämpliga produkter för ändamålet och på att vårt förhållningssätt till affärsrisker inte möter Migrationsverkets upphandlingsrutiner.

13 procent av Temporents hyresintäkter genererades i grannländerna Norge, Danmark och Finland. Konjunkturen och efterfrågan på de marknaderna var svagare än i Sverige, men hyresintäkterna ökade ändå i samtliga länder.

Sammantaget ökade Temporents hyresintäkter med 10 procent till 263 mkr (238) och EBITDA uppgick till 190 mkr (180).

Gå till toppen av sidan