Året i korthet

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 797 mkr (739).
  • Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 310 mkr (288).
  • EBITDA ökade med 8 procent och blev 251 mkr (232).
  • Resultatet före skatt ökade till 143 mkr (131).
  • Antalet anställda uppgick per årsskiftet till motsvarande 224 heltidstjänster (210).
  • Det uthyrningsbara beståndet uppgick per årsskiftet till 254 tkvm (239).
  • Uthyrningsgraden vid utgången av året var 86 procent (83).

Flerårsöversikt

Mkr 2016 2015 2014 2013 2012
Hyresintäkter 310 288 267 262 257
Nettoomsättning 797 739 668 627 601
EBITDA 251 232 203 194 191
Rörelseresultat (EBITA) 159 149 125 113 106
Rörelsemarginal, % 20 20 19 18 18
Balansomslutning 877 705 694 909 594
Medelantal anställda 221 207 181 173 185

Nyckeltal


2016 2015 2014 2013 2012
Avkastning på
eget kapital, %
50 65 92 74 59
Avkastning på sysselsatt kapital, % 33 36 41 35 29
Soliditet, % 27 29 15 12 21
Räntebärande nettoskuld, Mkr 278 250 258 228 244
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016