Finansiella mål

  • 5 procent årlig organisk tillväxt i EBITDA.
  • 20 procent avkastning på sysselsatt kapital.
  • Räntebärande nettoskuld högst 3,5 gånger EBITDA.

Måluppfyllelse

  • Måluppfyllelsen för tillväxt i EBITDA stäms av som ett snitt över varje femårsperiod. Sedan Nordic Modular bildades vid årsslutet 2005 har EBITDA ökat från 112 till 251 mkr vilket är den högsta noteringen i bolagets historia. Den organiska tillväxten i EBITDA var 8 procent 2016. I snitt var den organiska tillväxten 6 procent per år under senaste femårsperioden.
  • Under 2016 var avkastningen på sysselsatt kapital 33 procent.
  • Vid utgången av 2016 var den räntebärande nettoskulden 1,1 gånger EBITDA för året.

EBITDA

EBITDA Tillväxt

Avkastning sysselsatt kapital

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA

Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016