Koncernchefens kommentar

Full fart framåt 2016

2016 blev ytterligare ett rekordår för Nordic Modular Group. Nettoomsättningen steg med nästan 8 procent till 797 mkr (739) och EBITDA ökade till 251 mkr (232). Det innebär att vår affärsmodell på nytt visar styrka och att koncernen återigen uppnått sitt bästa resultat hittills.

Det var tveklöst en mycket positiv marknadsutveckling som spelade oss väl i händerna. Sveriges starka demografiska drivkrafter kombinerade med stabil ekonomisk tillväxt och ökat bostadsbyggande bäddade för en mycket god efterfrågan under året.

Koncernens draglok uthyrningsföretaget Temporent ökade sitt uthyrda bestånd, uthyrningsgraden och hyresintäkterna. Omfattande investeringar gjordes samtidigt i utökning av uthyrningsbeståndet.

Inom Flexator fokuserade Annebergsfabriken på försäljning och tillverkning av kataloghus och Gråbofabriken kunde producera uthyrningsmoduler och byggbodar i långa serier med ett minimum av omställningar. Det gav genomslag i både ökad omsättning och förbättrad lönsamhet.

Nordic Modular Leasings hyresintäkter minskade, men orderingången ökade.

Vi gör en viktig samhällsinsats

Affärsklimatet är just nu väldigt gynnsamt för oss och våra kunder uppskattar våra produkter. I ett viktigt avseende blåser dock ständigt motvind. De senaste årens förändringar av Plan- och Bygglagen (PBL) har skapat ökat utrymme för subjektiva tolkningar av byggregler och verifikationskrav av tillståndsgivande enheters handläggare, kontrollansvariga och sakkunniga. Det är nästan som om vi skulle ha lika många byggregler som tjänstemän i dessa roller och som om vi inte har nationella byggregler. Därtill kan läggas att det förekommer ambitioner hos vissa kommuner att gå längre i sina krav en än de nationella normerna föreskriver. Det försvårar allt industriell byggande, ökar den tekniskt administrativa arbetsbördan och leder ofta till produktions-störningar, förseningar och påtagliga kostnadsbelastningar av byggprojekt utan att leda till någon förbättrad kvalitet.

Detta drabbar visserligen allt byggande, men för industriellt byggande utgör det ett mycket besvärande hinder och allra värst drabbas uthyrning av tillfälliga byggnader. Vi tycker att det leder till slöseri med skattemedel, är kontraproduktivt ur ett samhällsperspektiv och är kommersiellt orättvist.

Våra koncepts miljömässiga fördelar är påtagliga och den industriella byggtekniken och uthyrningskonceptet hjälper kunderna, som ofta är just kommuner, att hushålla med sina skattepengar och klara sitt uppdrag. Hur skulle exempelvis skolornas kapacitet kunna anpassas till elevunderlagens lokala fluktuationer utan våra koncept? Med födelsetal som på riksplanet varierar mellan omkring 80 000 och 120 000 barn om året och med ännu större lokala variationer skulle det innebära ett enormt slöseri att försörja skolorna med enbart permanenta lokaler. I våra och våra konkurrenters ändamålsenliga lokaler bedrivs idag undervisning för uppskattningsvis 150 000 grundskoleelever. Om 10 år har troligtvis de flesta av dessa lokaler lämnats tillbaka och då slipper kommunerna också kostnaderna för de inhyrda lokalerna. Det är väl en viktig samhällsinsats?

Temporent gick på högvarv

Temporent hyr ut temporära moduluppställningar på kundens mark och kunden hyr dem så länge behovet kvarstår. Moduluppställningarna används som tillfälliga lokaler för mestadels skolor, förskolor och kontor i anslutning till kundens befintliga verksamhet. Skolor och förskolor svarar för uppemot 80 procent av uthyrningen.

Redan vid inledningen av 2016 gick marknaden på högvarv och efterfrågan höll i sig under hela året. Orderingången var hög samtidigt som volymen av avslutade hyresförhållanden var låg, men växande inför 2017. Trots att Temporents investeringar ökade till 197 mkr (147) och beståndet tillfördes netto 17 000 kvm gjorde bristen på både interna och externa resurser att kapaciteten begränsades att till fullo möta den starka efterfrågan. Försäljningen av begagnade produkter, som görs för att renodla beståndet, ökade under året till den grad att de begagnade produkterna var slutsålda vid utgången av året. Totalbeståndet var vid årsskiftet 215 000 kvm med 86 procents uthyrningsgrad.

Den starka efterfrågan drevs främst av ett växande elevunderlag i grundskolan. Efterfrågan var också stor på boende och lokaler för Migrationsverkets verksamhet, men vi avstod sådana affärer beroende både på att vi saknar lämpliga produkter för ändamålet och på att vårt förhållningssätt till affärsrisker inte möter Migrationsverkets upphandlingsrutiner.

13 procent av Temporents hyresintäkter genererades i grannländerna Norge, Danmark och Finland. Konjunkturen och efterfrågan på de marknaderna var svagare än i Sverige, men hyresintäkterna ökade ändå i samtliga länder.

Sammantaget ökade Temporents hyresintäkter med 10 procent till 263 mkr (238) och EBITDA uppgick till 190 mkr (180).

Flexator var tillbaka på banan

Flexators verksamhet står på två ben. Det ena utgörs av Annebergsfabrikens vanligen permanenta – men ändå flyttbara – kundanpassade modulbyggnader, som uppförs på totalentreprenad åt främst kommuner och storföretag. För de mest frekventa behovstyperna har vi utvecklat standardiserade lösningar, som vi benämner kataloghus. Det andra benet utgörs av Gråbofabrikens legoproduktion av byggbodar och uthyrningsmoduler åt främst uthyrningsföretag, med Temporent som en av kunderna.

Föregående års obalans i Annebergsfabrikens produktmix rättades till och andelen kataloghus nådde ambitionsnivån 2/3. Det gjorde att produktionen kunde löpa utan påtagliga störningar och med förbättrad effektivitet och lönsamhet. Annebergsfabrikens omsättning ökade till 309 mkr (299).

Temporents utökade beställningsvolym gjorde att Gråbofabrikens omsättning steg och att produktionen kunde bedrivas i längre serier och med färre omställningar. Det gav en positiv effekt på lönsamheten. Gråbofabrikens omsättning steg till 180 mkr (130).

Flexators samlade orderingång uppgick till 486 mkr (487) och orderstockens värde vid utgången av året uppgick till 254 mkr (245). Därför är beläggningen god inför 2017.

Flexators samlade omsättning ökade med 16 procent till 517 mkr (444) och EBITDA steg till 34 mkr (7), vilket är det näst bästa årsresultatet hittills.

Positiv trend för Nordic Modular Leasing

Leasingaffärerna marknadsförs av Flexator som alternativ till köp för deras kunder. För att långsiktigt upprätthålla intjäningen krävs nya affärer med cirka 30 mkr i årligt investeringsvärde.

Investeringarna i nya leasingobjekt ökade till 27 mkr (18) som en följd av Flexators ökade försäljning av kataloghus. Order tecknades också med ett sammanlagt investeringsvärde om 51 mkr för leverans under 2017.

Andelen i samriskbolaget Ungabostäder Haninge AB redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Byggnadsarbetena färdigställdes och de 180 lägenheterna inflyttades successivt under det första kvartalet. Därefter har beståndet varit fullt uthyrt. Andelen av bolagets resultat efter skatt bidrog med 192 tkr till finansiella poster.

Hyresintäkterna sjönk till 47 mkr (50) och EBITDA sjönk till 44 mkr (59). Försäljningarna av begagnade hyresobjekt minskade och vinsten från sådana affärer minskade till 2 mkr (12).

Goda utsikter inför 2017

I skrivande stund är efterfrågan på den svenska marknaden stark för alla våra tre verksamhetsgrenar och de direkta synergierna mellan verksamheterna är just nu påtagliga. Temporents tillväxt lyfter Flexators legoproduktion av uthyrningsmoduler i Gråbo. Efterfrågan och Flexators fokusering på kataloghus skapar lönsamhet i Annebergs-fabrikens verksamhet och underliggande tillväxt i Nordic Modular Leasing.

Trots att efterfrågan är svagare i grannländerna är penetrationen för Temporents uthyrningskoncept så låg att affärerna ändå kan växa även där.

Demografin, konjunkturen och tillväxten inom byggsektorn är förutsättningar för det gynnsamma marknadsläge vi befinner oss i. Det kan dock snabbt förändras med tanke på oron i omvärlden med finansiell instabilitet, protektionistiska strömningar, krig och politiska motsättningar. När och i vilken grad sådana faktorer kommer att påverka våra kunders affärsbeslut är det ännu svårt att ha en uppfattning om.

Vårt kapacitetsutnyttjande är nu så högt att lönsamhetens förbättringspotential är mindre än före ett år sedan. Vi kan ändå konstatera att Temporents tillväxt i det uthyrda beståndet, Flexators goda beläggning och Leasingverksamhetens stora orderbok lovar gott inför året.

Per Johansson

VD Nordic Modular Group AB

Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016