Strategi

Nordic Modular vill växa genom fortsatt fokus på uthyrning och en satsning på Flexators kataloghus för yrkesbyggnader.

Merparten av Nordic Modulars intjäning är hänförlig till uthyrning i allmänhet och till Temporent i synnerhet.

Temporent ska växa genom både ökad penetration på befintliga marknader och geografisk expansion inom Norden. För Temporents fortlöpande försörjning och tillväxt krävs investering i nya moduler. Med hänsyn till bristen på producenter och Temporents fokus på sofistikerade produkter, som kräver mycket av producenten, är det viktigt att säkerställa modulförsörjningen.

Flexator ska därför säkerställa Temporents modulförsörjning och är en absolut förutsättning för Nordic Modular Leasings verksamhet. Med satsningen på kataloghus för yrkesbyggnader ges Flexator goda möjligheter till självfinansierad tillväxt inom nyckelfärdiga flyttbara byggnader.

Nordic Modular Leasing fungerar i symbios med Flexator inom uthyrning av nyproducerade byggnader och med Temporent inom uthyrning av begagnade byggnader. Verksamheten i sin nuvarande form stödjer Flexators satsning på kataloghus, som innebär särskilt goda förutsättningar för leasingaffärer. Inom Nordic Modular Leasing planeras även att pröva projektutveckling baserad på Flexators kataloghus. Därigenom finns också möjligheter för långsiktig tillväxt även för Nordic Modular Leasing. Den verksamheten omfattar även dotterbolaget Hagtornets blockuthyrning av förläggnings-bostäder och samriskbolaget Ungabostäders uthyrning av ungdomsbostäder i Haninge.

Utnyttjande och samordning av kompetenserna inom de olika affärsområdena har hittills hjälpt respektive verksamhet att utvecklas. En vidareutvecklad ledningssamverkan ska leda till fortlöpande utveckling av både angränsande affärer och helt nya verksamheter.

Vision

Nordic Modular ska som marknadsledare utveckla den nordiska modulmarknaden så att flyttbara byggnader ses som ett naturligt alternativ och komplement till traditionell lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

Affärsidé

Nordic Modular ska utveckla, tillverka, sälja och hyra ut flyttbara byggnader åt professionella kunder i Norden.

Strategi

  • Inriktningen ska vara på flyttbara modulbyggnader med högsta möjliga prefabriceringsgrad.
  • Förbättrad produktimage genom utveckling och design.
  • Öka kundernas medvetenhet om konceptens fördelar.
  • Organisk tillväxt inom uthyrning.
  • Genom förvärv underlätta etablering på nya marknader och breddning av verksamheten.
  • Utnyttja kompetensen inom koncernens olika enheter genom medveten ledningssamverkan för utveckling av befintliga och nya verksamheter.

Temporent hyr ut temporära moduluppställningar med främsta inriktning på kontor, skola och förskola. Modulsystemen är sofistikerade och erbjuder kunderna fördelar framför konkurrerande produkter på marknaden.

Flexator tillverkar och säljer allt från permanenta yrkesbyggnader av avancerad karaktär till enklare bodar för byggplatser. Fokus är på egenutvecklade flyttbara byggnader med kostnadsfördelar för kunderna, så kallade kataloghus.

Nordic Modular Leasing erbjuder Flexators svenska kunder möjlighet att under vissa premisser långtidshyra flyttbara byggnader. Byggnader på leasingavtal som kunder säger upp hyrs ut på nytt eller säljs begagnade till nya kunder.

Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016