Ordlista

Verksamhetsrelaterade termer

Moduler

Volymelement tillverkade industriellt som färdiga rum med standardiserade gränssnitt för att i valfria konstellationer bilda individuellt utformade huskroppar. Modulerna bildas av golv-, vägg- och takelement, som sätts ihop och färdigställs med ytskikt, fast inredning och installationer på fabrik. Modulerna transporteras på lastbil till byggplatsen där de lyfts på plats och monteras ihop på en förberedd grund.

Flyttbara byggnader

Byggnader uppförda med moduler eller volymelement, vilket bland annat innebär kort byggtid och möjliggör framtida flyttning av byggnaden med små insatser.

Modulbestånd

Den sammanlagda mängden moduler som bolaget förfogar över mätt i kvm BTA (bruttoarea).

Uthyrningsbart bestånd

Mängden moduler som är användbart och avsett för uthyrning mätt i kvm BTA (bruttoarea).

Uthyrningsgrad

Mängden uthyrda moduler dividerat med modulbeståndet, mätt i % (procentenheter).

Hyresintäkter

Periodens intäkter hänförliga till hyror som kunder erlägger.

Moduluppställning

En temporär flyttbar byggnad uppförd med standardiserade moduler valfritt placerade intill och i förekommande fall på varandra.

Operationell leasing

Hyresförhållande där ägarfunktionerna i allt väsentligt åvilar leasegivaren. Egendomen betraktas som tillgång i leasegivarens balansräkning. Operationell leasing förutsätter att eventuellt framtida köp sker till marknadsvärde och att leasetagaren inte på något sätt eliminerar den finansiella risken för leasegivaren.

Kataloghus

Produktprogram med egenutvecklade och färdigprojekterade yrkesbyggnader som utnyttjar modulteknikens kostnadsfördelar utan att ge avkall på byggnadens kvalitet och standard.

Räkenskapsrelaterade termer

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som summan av ingående och utgående balans dividerad med två.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som summan av sysselsatt kapital för ingående och utgående balans, dividerat med två.

Sysselsatt kapital

Tillgångar, exklusive räntebärande tillgångar, reducerat med icke räntebärande skulder.

Soliditet

Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till totala tillgångar.

EBITDA

Resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder minus räntebärande fordringar minus likvida medel.

Rörelseresultat

Resultat före finansiella poster och skatt.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016