Balansräkning

Belopp i Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Materiella anläggningstillgångar


Inventarier, verktyg och installationer 19 9 9


9 9
Finansiella anläggningstillgångar


Andelar i koncernföretag 21 251,072 251,072
Andra långfristiga fordringar


251,072 251,072
Summa anläggningstillgångar
251,081 251,081
Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar


Fordringar hos koncernföretag
288,318 249,310
Skattefordringar
95
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
5,490 3,871


293,903 253,181
Kassa och bank
69,257 234
Summa omsättningstillgångar
363,160 253,415
SUMMA TILLGÅNGAR
614,241 504,496

EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapital 25

Bundet eget kapital


Aktiekapital
2,070 2,070
Reservfond
20,275 20,275


22,345 22,345
Fritt eget kapital


Balanserat resultat
202,802 99,954
Årets resultat
8,154 102,848


210,956 202,802
Summa eget kapital
233,301 225,147
Långfristiga skulder


Skulder till moderföretag 26 147,467 195,467
Skulder till kreditinstitut 24, 28 65,625


213,092 195,467
Kortfristiga skulder


Skulder till kreditinstitut 24, 28 7,500 12,957
Leverantörsskulder
6,066 4,117
Skulder till koncernföretag
151,044 56,715
Skatteskulder
0 6,867
Övriga skulder
621 781
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 2,617 2,445


167,848 83,882
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
614,241 504,496
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016