Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören i Nordic Modular Group AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget har säte i Stockholm och organisationsnummer 556691-3868.

Nordic Modulars affärsmodell och verksamhet

Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader åt professionella kunder i Norden.

Visionen är att utveckla den nordiska modulmarknaden så att flyttbara byggnader ses som ett naturligt alternativ och komplement till traditionell fastighetsutveckling. Vi vill också vara marknadsledande på flyttbara byggnader i Norden.

Nordic Modular Group AB är sedan januari 2015 ett helägt dotterbolag till Nordic Modular Group Holding AB, som ägs av Nalka Invest AB (som tidigare hette Inter Ikea investments AB), via Strukturfonden HC 11 AB.

Verksamheten i Nordic Modular-koncernen är organiserad i dotterbolag, där varje bolag är ansvarigt för sin verksamhet. Flexator AB tillverkar och säljer flyttbara byggnader. Tillverkningen sker i fabriker i Anneberg, Gråbo och Eslöv. Nordic Modular Leasing AB erbjuder Flexators kunder operationell leasing som alternativ till köp. Genom dotterbolaget Hagtornet Modul AB bedrivs uthyrning av förläggningsbostäder och genom samriskbolaget Ungabostäder Haninge AB bedrivs uthyrning av ungdomsbostäder. Temporent AB hyr ut tillfälliga moduluppställningar i Sverige. Dotterbolagen Temporent A/S, Temporent AS och Temporent Oy bedriver motsvarande verksamhet i Danmark, Norge respektive Finland. Flexihus Rent i Sverige AB är ett dotterbolag till Temporent AB och hyr ut tillfälliga moduluppställningar med lägre grad av standardisering än vad som är fallet i Temporents ordinarie modulbestånd.

Finansiella mål

Koncernens finansiella mål är en årlig organisk tillväxt i EBITDA med minst 5 procent, i snitt över varje femårsperiod, samt minst 20 procents avkastning på sysselsatt kapital. Den räntebärande skulden ska vara högst 3,5 gånger EBITDA.

Sedan Nordic Modular bildades vid årsslutet 2005 har EBITDA ökat från 112 till 251 mkr. Den organiska tillväxten i EBITDA var 8 procent under 2016. Den genomsnittliga årliga tillväxten har uppgått till 6 procent under senaste 5-årsperioden. Under 2016 var avkastningen på sysselsatt kapital 33 procent (36). Vid utgången av året var räntebärande nettoskuld 1,1 gånger EBITDA för året (1,1).

Sammanfattning av årets utveckling

Efterfrågan har varit fortsatt god under året, vilket ledde till ökad omsättning och högre resultat än föregående år.

Hyresintäkterna ökade från 288 mkr till 310 mkr. Gruppens totala omsättning ökade från 739 mkr till 797 mkr. EBITDA ökade till 251 mkr (232). Avkastning på eget kapital var 50 procent (65). Soliditeten vid årets slut var 27 procent (29).

Kostnaderna för försäljning och administration ökade och uppgick till 75 mkr (69).

För att möta den starka efterfrågan ökade koncernens investeringar i uthyrningstillgångar. Totala investeringarna uppgick till 209 mkr (147).

Temporent

Temporent hyr ut tillfälliga moduluppställningar för kontor, skola och förskola. Modulerna hade vid årets utgång en totalyta om 215 tkvm (199). Hyresintäkterna uppgick under året till 263 mkr (238) och EBITDA till 190 mkr (180). Omkostnaderna och kostnaderna för underhåll ökade som en konsekvens av den höga verksamhetsvolymen. Högre investeringstakt än tidigare ledde till ökade avskrivningar. Rörelseresultatet uppgick till 118 mkr (122).

Efterfrågan var stark under året. Uthyrningsgraden var i snitt högre än föregående år. Vid utgången av året var uthyrningsgraden 86 procent (82).

Flexator

Intäkterna från försäljning inklusive varulagerförändringar uppgick till 517 mkr (444). Försäljningen direkt till externa kunder ökade med 3 procent från föregående år, medan interna leveranser till uthyrningsverksamheten ökade med 47 procent. EBITDA blev 34 mkr (7). Resultatförbättringen förklaras av en ökad andel kataloghus som ledde till en mer störningsfri och effektiv produktion än föregående år i Anneberg. Temporents ökade investeringar ledde till ökad omsättning och lönsamhet för verksamheten i Gråbo bra tack vare att produktionen kunde bedrivas i längre serier med färre omställningar.

Nordic Modular Leasing

Omsättningen uppgick till 57 mkr (70). Hyresintäkterna uppgick till 47 mkr (50). Omsättningen var lägre än föregående år främst beroende av att en stor del av beståndet i Hagtornet avyttrades då. EBITDA sjönk till 44 mkr (59). Nedgången är främst hänförlig lägre vinster vid avyttring av bostads- och skolmoduler.

Årets nyinvesteringar uppgick till 27 mkr (18). Avyttringar under året medförde att det uthyrda beståndet minskade till 33 tkvm (35) och det totala beståndet till 38 tkvm (40) vid utgången av året.

Finansiering

Koncernens finansiella transaktioner och risker har hanterats i samarbete med ägaren.

Refinansiering skedde i samband med ägarbyte i januari 2015. Den övergripande finansieringen av koncernen ligger sedan dess i det nya ägarbolaget Nordic Modular Group Holding AB medan Nordic Modular Group i huvudsak finansieras via ett internt lån från ägarbolaget. Därutöver togs i slutet av 2016 ett externt banklån om 75 mkr motiverat av finansieringsbehov för ökad investeringstakt. Dotterbolagen inom Nordic Modular Group-koncernen finansieras via ett koncernkontosystem, med moderbolaget som innehavare av toppkontot.

Eget kapital

Eget kapital uppgick till 239 mkr (208), motsvarande en soliditet om 27 procent (29). Eget kapital har påverkats av lämnat koncernbidrag om 105 mkr till moderbolaget.

Kassaflöde

Kassaflödet var starkare än föregående år, trots att investeringarna ökade. Rörelsekapitalet utvecklades positivt, delvis som en konsekvens av att betalning erhölls tidigt under året för pågående arbeten och fordringar vid utgången av föregående år men även som en effekt av ökad lönsamhet. Årets kassaflöde från rörelsen var 77 mkr (41), efter investeringar. Totalt kassaflöde efter finansieringstransaktioner uppgick till 75 mkr (-65).

Medarbetare

Medelantalet anställda under året uppgick till 219 (207) varav 184 (171) arbetade inom produktion av moduler. Vid årets utgång hade antalet anställda ökat till motsvarande 224 (210) heltidstjänster. Ökningen har till största delen skett i Flexator.

Alla tillsvidareanställda medarbetare i de svenska bolagen, exklusive vissa ledande befattningshavare, omfattas av en vinstandelsstiftelse, dit dotterbolagen årligen gör avsättningar. Avsättningens storlek beslutas årligen av styrelsen och sätts i förhållande till måluppfyllelse. Avsättningen per anställd kan maximalt uppgå till ett halvt prisbasbelopp per år. Årets resultat ger en avsättning om 16 059 kr (11 094) per andel, vilket är den högsta årsavsättningen som gjorts hittills.

Företagsansvar

Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av Nordic Modulars verksamhet är en viktig förutsättning för vår långsiktiga utveckling och lönsamhet. Som näringsidkare och arbetsgivare strävar Nordic Modular efter att vara ett ansvarstagande företag. Företagsansvaret gäller socialt, etiskt och miljömässigt gentemot såväl medarbetare och kunder som samhälle. Dotterbolagen Temporent och Flexator är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Nordic Modular bedriver ingen verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. I Flexator AB bedrivs anmälningspliktig verksamhet vid fabrikerna i Anneberg och Gråbo. Anmälningsplikten avser lagring av brandfarliga vätskor, huvudsakligen eldningsolja för uppvärmning av lokalerna. Anmälningsplikten är fullgjord till 2022. I övriga bolag i koncernen bedrivs ingen anmälningspliktig verksamhet.

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget Nordic Modular Group AB består av att äga och förvalta dotterbolagen, som i sin tur är rörelsedrivande. Moderbolagets omsättning bestod av till dotterbolagen vidarefakturerade kostnader för IT, försäkringar och övriga koncerngemensamma funktioner. Omsättningen uppgick till 11 mkr (10). Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 mkr (-18).

Lånet från ägarbolaget Nordic Modular Group Holding AB har amorterats med 48 mkr under året och uppgick per årsskiftet till 195 mkr (243).

Vid årets utgång bestod tillgångarna i huvudsak av aktier i dotterbolag om 251 mkr (251) och fordringar hos koncernföretag om 288 mkr (249). Eget kapital vid årets slut uppgick till 233 mkr (225), innebärande en soliditet om 38 procent (45). 105 mkr (0) har lämnats i koncernbidrag till ägare.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Då merparten av gruppens intjäning är hänförlig till försäljning respektive uthyrning av byggnader och moduluppställningar för skolor och förskolor är efterfrågan i hög grad beroende av demografiska faktorer och politiska beslut. Övrig intjäning är huvudsakligen beroende av näringslivets investeringar och aktiviteten på byggmarknaden. Eftersom modulbyggnader ofta används som tidsbegränsade komplement är efterfrågan mer volatil än på den vanliga hyresmarknaden. Det ställer krav på högre avkastning och timing i flera avseenden.

En ständig osäkerhetsfaktor är om införandet av förändrade regelverk för byggande eller uthyrning riskerar att begränsa koncernens lönsamhet och möjlighet att utnyttja det befintliga beståndet av uthyrningstillgångar i nya moduluppställningar. Bland annat kan framtida krav på minskad energianvändning komma att innebära kostnadskrävande insatser. Dotterbolaget Temporent medverkar, genom branschorganet Swedish Rental Associations modulutskott, till att skapa dialog med beslutsfattare för att tillvarata branschens intressen, både när det gäller byggregler och skatteregler.

Miljöriskerna i verksamheten är mycket begränsade och hanteras med hjälp av certifierade miljöledningssystem.

Arbetsmiljörisker förekommer främst i arbeten i fabrik och på montageplatser. I arbetsmiljöplaner, som tillämpas på alla sådana arbetsställen, prioriteras åtgärder för att motverka fall- och klämskador, där risken bedöms vara störst.

Finansiella risker beskrivs i not 24.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer den arbetsordning som antagits och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Ett arvode om 394 tkr (394), inklusive sociala avgifter, har utbetalats till styrelsens ordförande. Till extern ledamot har reserverats ett arvode om 198 tkr (0), inklusive sociala avgifter. I övrigt har inga arvoden utgått till styrelsens medlemmar.

Styrelsens sammansättning har varit oförändrad under hela året.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Det senaste årtiondet har födelsetalen ökat i Sverige. Tillsammans med urbanisering och invandring förväntas det leda till fortsatt stark efterfrågan på främst skolor och förskolor. Trots en orolig omvärld har den svenska konjunkturen på senare tid stärkts, vilket gör att Nordic Modular förväntar sig en fortsatt positiv utveckling för verksamheterna under 2017.

Volymen avslutade hyresavtal förväntas öka. Trots det ser nettouthyrningen ut att fortsätta vara positiv, vilket föranleder fortsatt ökade investeringar i uthyrningsbeståndet. Flexators beläggning ser ut att kunna vara hög även under 2017, vilket möjliggör en god lönsamhet i produktionsverksamheten.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 210 956 419,48 kronor, balanseras i ny räkning.

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen samt resultat- och balansräkning för moderbolaget med tillhörande bokslutskommentarer och noter.

Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016