Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr Not 2016 2015

32

Den löpande verksamheten


Resultat efter finansiella poster
-16,933 -18,426
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
65
Betald skatt
-9,275 -25,587
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
-26,208 -43,948
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital


Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
91,773 50,816
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
2,290 3,917
Kassaflöde från den löpande verksamheten
67,855 10,785
Investeringsverksamheten


Återbetalning från moderföretag
33,000
Kassaflöde från investeringsverksamheten
33,000
Finansieringsverksamheten


Upptagna lån
75,000 243,467
Utnyttjad checkkredit
12,957
Amortering av låneskulder
-62,832 -362,000
Utbetalda koncernbidrag till moderföretag
-11,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
1,168 -105,576
Årets kassaflöde
69,023 -61,791
Likvida medel vid årets början
234 62,025
Likvida medel vid årets slut
69,257 234
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016