Rapport över finansiell ställning

Belopp i Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Immateriella anläggningstillgångar


Goodwill 15 65,616 65,616


65,616 65,616
Materiella anläggningstillgångar


Byggnader och mark 16 39,522 37,634
Byggnader för uthyrning 17 91,487 94,813
Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 2,257 2,166
Inventarier, verktyg och installationer 19 405,360 293,856
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 20 155 871


538,781 429,340
Andelar i joint venture 12 415
Fordringar hos joint venture 12 2,800
Uppskjuten skattefordran 22 19,224 15,892
Summa anläggningstillgångar
626,836 510,848
Omsättningstillgångar


Varulager m m


Råvaror och förnödenheter
16,822 15,531
Färdiga varor och handelsvaror
4,024 3,999
Pågående arbeten för annans räkningen
3,874 8,638


24,720 28,168
Kortfristiga fordringar


Kundfordringar
80,725 113,632
Fordringar hos joint venture
18,000
Skattefordringar
2,156
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 23 16,940 14,596
Övriga fordringar
15,629 2,444
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
27,632 10,902


143,082 159,574
Likvida medel
81,973 6,530
Summa omsättningstillgångar
249,775 194,272
SUMMA TILLGÅNGAR
876,611 705,120

EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapital 25

Aktiekapital
2,070 2,070
Övrigt tillskjutet kapital
20,275 20,275
Reserver
441 -815
Balanserade vinstmedel / Ansamlad förlust
104,467 83,784
Årets resultat
111,853 102,583


239,106 207,897
Långfristiga skulder


Skulder till moderföretag 26 147,468 195,467
Skulder till kreditinstitut 24, 28 65,625
Avsättningar 29 1,148 1,519
Uppskjutna skatteskulder 22 41,551 33,130


255,792 230,116
Kortfristiga skulder


Skulder till kreditinstitut 24, 28 7,500 12,957
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 30 22,336 12,617
Leverantörsskulder
61,975 51,983
Skulder till moderföretag
142,647 48,000
Skatteskulder
5,507
Övriga skulder
21,282 21,614
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 123,573 111,653
Avsättningar 29 2,400 2,776


381,713 267,107
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
876,611 705,120
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016