Rapport över förändringar i eget kapital


Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings-
reserver
Ansamlad förlust/ Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2015-01-01 2 070 20 275 226 -15 183 98 967 106 355
Vinstdisposition


98 967 -98 967
Årets resultat102 583 102 583
Årets övriga totalresultat

-1 041

735
Årets totalresultat 0 0 -815 0 102 583 207 897
Utgående eget kapital 2015-12-31 2 070 20 275 -815 83 784 102 583 207 897
Ingående eget kapital 2016-01-01 2 070 20 275 -815 83 784 102 583 207 897
Vinstdisposition


102 583 -102 583
Årets resultat111 853 111 853
Årets övriga totalresultat

1 256

1 256
Årets totalresultat 0 0 1 256 0 111 853 113 109
Lämnat koncernbidrag


-105 000
-105 000
Skatt på koncernbidrag


23 100
23 100
Utgående eget kapital 2016-12-31 2 070 20 275 441 104 467 111 853 239 106
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016