Rapport över kassaflöden

Belopp i Tkr Not 2016 2015

32

Den löpande verksamheten


Resultat efter finansiella poster
143,074 130,714
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
68,858 61,869
Betald skatt
-10,611 -25,904
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
201,321 166,679
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital


Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
3,448 -7,119
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
18,648 -41,973
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
31,946 9,704
Kassaflöde från den löpande verksamheten
255,363 127,291
Investeringsverksamheten


Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-209,379 -146,710
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
31,506 27,471
Återbetalning från moderföretag
0 33,000
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-177,873 -86,239
Finansieringsverksamheten


Upptagna lån
75,000 243,467
Utnyttjad checkkredit
-12,957 12,957
Förändring andra långfristiga tillgångar
-3,215
Amortering av låneskulder
-49,875 -362,000
Utbetalda koncernbidrag
-11,000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-2,047 -105,576
Årets kassaflöde
75,443 -64,524
Likvida medel vid årets början
6,530 71,054
Likvida medel vid årets slut
81,973 6,530
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016