Rapport över totalresultat

Belopp i Tkr Not 2016 2015

1

Nettoomsättning 2 797,304 738,999
Kostnad för sålda varor
-564,196 -520,889
Bruttoresultat
233,108 218,110

Försäljningskostnader

-33,710 -31,228
Administrationskostnader
-41,082 -37,863
Övriga rörelseintäkter 6 943 929
Övriga rörelsekostnader 7 -584
Rörelseresultat 3, 4, 5, 8, 9 159,259 149,364
Resultat från finansiella poster


Finansiella intäkter och liknande resultatposter 10 250 183
Finansiella kostnader och liknande resultatposter 11 -16,611 -18,698
Andel i joint ventures resultat 12 176 -135
Resultat före skatt
143,074 130,714

Skatt på årets resultat
14 -31,221 -28,131
Årets resultat
111,853 102,583
Övrigt totalresultat


Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat


Årets omräkningsdifferenser
1,256 -1,041
Årets övriga totalresultat
1,256 -1,041
Årets totalresultat
113,109 101,542
Resultat per aktie, kr
5.40 4.96
Antal aktier
20,695,156 20,695,156
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016