Resultaträkning

Belopp i Tkr Not 2016 2015
Nettoomsättning 2 10,506 10,444
Administrationskostnader
-11,775 -11,932
Rörelseresultat 4, 8 -1,269 -1,488
Resultat från finansiella poster


Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 932 1,815
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -16,596 -18,753
Resultat efter finansiella poster
-16,933 -18,426
Bokslutsdispositioner


Erhållna och lämnade koncernbidrag 13 27,400 150,300
Resultat före skatt
10,467 131,874
Skatt på årets resultat 14 -2,313 -29,026
Årets resultat
8,154 102,848
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016