Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
Ställda säkerheter


För egna skulder och avsättningar


Samtliga aktier i dotterbolagen Nordic Modular Leasing AB, Temporent AB och Flexator AB. Bokfört värde
251,072 251,072
Eventualförpliktelser


Motförbindelser till garantier, till förmån för koncernföretag
234
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016