Ansvarsfullt företagande/Miljö

Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av Nordic Modulars verksamhet är en viktig förutsättning för vår långsiktiga utveckling och lönsamhet. Ett gott anseende beror inte bara på ekonomisk framgång utan även på det sätt som vi bedriver vår verksamhet. Som näringsidkare och arbetsgivare strävar Nordic Modular efter att vara ett ansvarstagande företag. Företagsansvaret gäller socialt, etiskt och miljömässigt gentemot såväl medarbetare och kunder som samhälle.

Miljö

Nordic Modular arbetar för att minska miljöpåverkan i samband med verksamheten.

Dotterbolagen Temporent och Flexator är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och formulerar själva sina miljöpolicies. I miljöarbetet är fokus på att minimera miljöpåverkan vid utveckling, produktion och hantering av produkterna. Material och metoder med miljörisker undviks. Medarbetare, leverantörer och underentreprenörer involveras och utbildas i miljöarbete. Vi säkerställer att lagar och andra krav efterlevs.

Värnandet om miljön omfattar hushållning med resurser samt krav på vårt eget, leverantörers och entreprenörers miljöarbete så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Sedan 2010 klimatkompenserar Temporent alla modultransporter genom köp av utsläppsrätter och stöttar därigenom även Naturskyddsföreningens klimatarbete.

Företaget har också identifierat hyresgästernas energiförbrukning för uppvärmning som en viktig aspekt och driver därför flera utvecklingsprojekt med syfte att minska energiförbrukningen i såväl nyproducerade moduler som i befintliga moduluppställningar.

För att uppfylla miljöambitionerna är det också viktigt att vi alla beaktar miljökonsekvenserna i det dagliga arbetet.

Socialt och etiskt ansvar

Nordic Modular bedriver verksamheten med affärsmässigt seriösa metoder. Ingångna avtal respekteras och efterlevs. Inom Nordic Modular accepteras inte mutor eller bestickning i någon form. Inga former av svartarbete eller barnarbete accepteras i något led.

En självklar grund för de etiska riktlinjerna är att bolaget genom dess anställda, ska respektera tillämpliga lagar och andra föreskrifter samt följa internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö. En uppförandekod anger riktlinjer för medarbetare och leverantörer.

Samhällsengagemang

Många av Nordic Modulars produkter nyttjas som skollokaler. Dotterbolagen Temporent och Flexator stödjer därför verksamheter som engagerar sig för barns väl.

Temporent stödjer BRIS som är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlättar för denna grupp att föra en dialog med vuxna. Dessutom bidrar både Temporent och Flexator till kampen mot cancer genom att vara företagsvänner till Barncancerfonden.

Våra prioriteringar under 2017/2018

  • Minimera antal mil per transporterad modul samt även minska antalet materialtransporter.
  • Minimera energiförbrukningen i produkterna.
  • Åtgärdsprogram för reducerad energiförbrukning i fabrikerna.
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016