Risker

Verksamhetsspecifika risker

Efterfrågan

Efterfrågan varierar med konjunktur, demografi och politiska beslut. Eftersom modulbyggnader ofta används som tidsbegränsade komplement är efterfrågan mer volatil än på den vanliga lokalhyresmarknaden. Det ställer krav på högre avkastning och timing i flera avseenden.

Skatt

Oklara regler för inkomstbeskattning, moms och fastighetsskatt. Regelverket på skatteområdet varierar i detta fall mellan de nordiska länderna. En branschförening för moduluthyrare i Sverige bildades 2009 för att skapa dialog med beslutsfattare och utveckla praxis för branschen.

Koncept

Vid återanvändningen av begagnade moduler i nya byggnader prövas modulerna mot uppdaterade byggnormer och -regler i varje nytt objekt. Drastiska regelförändringar kan därför medföra stora anpassningskostnader eller att moduler måste utrangeras. Framtida krav på minskad energianvändning kan eventuellt bli svåra att uppnå utan kostnadskrävande insatser.

Nyetablering

På nya marknader möter man alltid oväntade omständigheter samt språkliga och kulturella olikheter. Att verka i fler länder ställer dessutom stora krav på styrning, kontroll och uppföljning. Samtidigt innebär verksamhet på fler marknader en spridning av risk.

Förvärv

Förvärv innebär arbetskrävande processer, särskilt efter att affären genomförts. Temporents konceptuella erbjudande kan uppfattas olika och drivs på ganska olika sätt i olika bolag. Det innebär att integrationsprocesserna efter förvärv kan bli både komplicerade, arbetskrävande och långvariga.

Finansiella risker

Refinansierings- och ränterisken balanseras genom den höga och stabila avkastningen i verksamheten kombinerad med den begränsade upplåningen.

Valutarisken består idag främst av att alla uthyrningstillgångar ägs i Sverige och hyrs ut till utländska dotterbolag mot hyra i lokal valuta. Det sker ingen säkring av valutakurserna eftersom andelen intäkter i utländska valutor ännu är mycket begränsad.

Risken för eventuella värdebortfall om uthyrningstillgångar oväntat skulle kräva kostsamma anpassningar eller behöva utrangeras kompenseras med korta planenliga avskrivningstider.

Kreditrisken begränsas i och med att huvudmålgrupperna är offentlig förvaltning och stora företag. Kreditprövning sker regelmässigt inför anbudsgivning och avtalsskrivning med nya kunder, som faller utanför huvudmålgrupperna.

De finansiella riskerna och hur de ska hanteras behandlas i en finanspolicy, som styrelsen beslutar om minst en gång årligen.

Miljörisker

Miljöriskerna i verksamheten är mycket begränsade och hanteras med hjälp av certifierade miljöledningssystem. I verksamheten förekommer inga miljöfarliga utsläpp som kräver myndigheters godkännanden.

Arbetsmiljörisker

De främsta arbetsmiljöriskerna förekommer i arbeten i fabrik och på montageplatser. Åtgärder mot riskerna för fall- och klämskador bedöms vara störst och prioriteras därför i arbetsmiljöplaner, som tillämpas på alla sådana arbetsställen.

Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016