Ledningens arbete

Skriftliga VD-instruktioner reglerar verkställande direktörers ansvar och befogenheter gentemot styrelser. På koncernnivå utövas kontroll och styrning främst med hjälp av finansiella rapportsystem och genom styrelsearbete i dotterbolagen. På dotterbolagsnivå utövas ledningens kontroll och styrning bland annat med hjälp av certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö samt skriftliga attest- och beslutsordningar.

Bolagets revisorer granskar årligen den interna kontrollen som påverkar årsredovisningen, bokslutet 31 december samt årsredovisningen.

Gå till toppen av sidan