Styrelsens arbete

Styrelsen arbete följer den arbetsordning som antagits och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelningen mellan styrelse och VD samt formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Varje sammanträde följer en godkänd dagordning. Utöver ordinarie agenda ska ett styrelsemöte varje år behandla strategifrågor, policies och långsiktiga mål och ett annat sammanträde skall behandla marknad och konkurrenssituation.

Nordic Modular - Flyttbara byggnader åt professionella kunder

Gå till toppen av sidan